کیت ستونی استخراج DNA از بافت پارافینه

کیت ستونی استخراج DNA از بافت پارافینه

کیت ستونی استخراج DNA از بافت پارافینه

یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۶:۱۴ ۰ نظر  بازدید

محتویات کیت:

1-Proteinase K Lyophilized powder(2X)

2-H-Buffer

3-L-Buffer

4-B-Buffer

5-R-Buffer

6-W-Buffer

7-E-Buffer

8-Column Bag (50pcs)

9-Collection Tube(150pcs)

موادیکه جزء اجزاء کیت نیست و باید قبل از شروع،تهیه شوند:

اتانول 100%یا 98%

آماده سازی وتنظیم حجم نمونه:

1-داخل کیت 2ویال(حاوی 20mg)پودر پروتیناز Kقرار داده شده استکه قبل از شروع کار باید به صورت محلول در آید. درون هر ویال 1mlبافر Eاضافه نموده و بطور کامل حل نمایید. پس از محلول سازی، محلول پروتینازKباید در C°20-نگهداری شود.

2-مقدار مناسب از برش های نازک بافت پارافینه را درون میکروتیوب5/1آماده نمایید

جهت مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید


دیدگاه خود را بیان کنید