کیت ستونی استخراج DNA از باکتری و قارچ

کیت ستونی استخراج DNA از باکتری و قارچ

کیت ستونی استخراج DNA از باکتری و قارچ

یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۶ ۰ نظر  بازدید

محتویات کیت:

1-Proteinase K(Storage: -20°C )

2-Lysozyme(C°20-Storage: )

3-B-Buffer(Storage:4°C)

4-R-Buffer(Storage: 4°C)

5-W-Buffer(Storage: 4°C)

6-E-Buffer(Storage: 4°C)

7-Column Bag (50pcs)(Storage: 4°C)

8-Collection Tube(200pcs)(Storage: RT)

موادیکه جزء اجزاء کیت نیست و باید قبل از شروع استخراج تهیه شوند:

اتانول 100%

آماده سازی کیت وتنظیم حجم نمونه:

1-برای استخراج مناسب از سلولهای قارچیو باکتریایی ،سلولها باید حاصل کشت تازه باشند.

2-همچنین زمانیکه حجم نمونه کمتر از 200میکرولیتر است، حجم نمونه را با بافر Eبه 200میکرولیتر برسانید.

جهت مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید


دیدگاه خود را بیان کنید