کیت‌ ستونی‌ استخراج DNA از خون، بافت‌تازه، نمونه‌های پاپ اسمیر و سلولهای کشت شده

کیت ستونی استخراج DNAاز خون-پاپ اسمیر سلول های کشت شده

کیت‌ ستونی‌ استخراج DNA از خون، بافت‌تازه، نمونه‌های پاپ اسمیر و سلولهای کشت شده

یک‌شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۶:۳۵ ۰ نظر  بازدید

محتویات کیت:

1-Proteinase K Lyophilized powder(2X)

2-L-Buffer

3-B-Buffer

4-R-Buffer

5-W-Buffer

6-E-Buffer

7-Column Bag (50pcs)

8-Collection Tube(200pcs)

موادیکه جزء اجزاء کیت نیست و باید قبل از شروع استخراج تهیه شوند :

اتانول 100%

آماده سازی وتنظیم حجم نمونه:

1- داخل کیت 2ویال(حاوی 20mg)پودر پروتیناز Kقرار داده شده استکه قبل از شروع کار باید به صورت محلول در آید. درون هر ویال 1mlبافر Eاضافه نموده و بطور کامل حل نمایید. پس از محلول سازی، محلول پروتینازKباید در C°20-نگهداری شود.

2- زمانیکه نمونه، سلولهای کشت شده یا سوابهای ترشحات واژینال در محلولهای با پایه الکل می باشند ابتدا سلولها را به صورت سوسپانسیون در آورده و مقدار کافی از سوسپانسیونرا(حاوی 410-610 )درون میکروتیوب 5/1میلی لیتری استریل می ریزیمو در دور rpm14000به مدت 5دقیقه سانتریفوژ نمایید.سپسفاز رویی را بطور کامل دور ریخته ورسوب سلولی را برای استخراج اسیدهای نوکلئیک استفاده نمایید.

3- همچنین زمانیکه حجم نمونه کمتر از 200میکرولیتر است، حجم نمونه را با بافر Eبه 200میکرولیتر برسانید

جهت مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید


دیدگاه خود را بیان کنید