صفحه نخست

کیت آزمایشگاهی,مولکولی,پارت,ژن,ویراژن,ژنتیک

شرکت ویراژن ایده پارت (VIP) | کیت آزمایشگاهی


شرکت های دانش بنیان ومحصولات آنها به طور قطع مهره اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند،که حوزه بیوتکنولوژی یا زیست فناوری جزء حوزه هایی است که توانسته بیشترین طرح را برای اجرایی شدن داشته باشدو به صورت چشمگیر،فعالیتهای خود را از سال های گذشته آغاز کرده است.

اکنون حدود 500 شرکت دانش بنیان در حوزه زیست فناوری وجود دارد واز این تعداد فقط 280 شرکت توانسته محصولات خودرا به تولید انبوه برسانند واز حاصل فروش محصولاتشان،گردش مالی میلیاردی را ایجاد کنند.

این شرکتها با هدف کمک به خودکفایی کشور در زمینه علوم نوین زیست فناوری،میکروبیولوژی،بیوشیمی،ژنتیک و سایر رشته های وابسته به علوم زیستی ،پزشکی و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد شده اند.

بررسی بازار تولید کیت تشخیصی طبی

کیت های تشخیصی طبی دارای کاربردهای فراوانی در پزشکی ،پاتولوژی گیاهی و کنترل کیفی صنایع خصوصاَ صنایع غذایی می باشد.درایران واحدهای تولیدی متعددی به تولید کیت های تشخیصی می پردازندکه از بزرگترین های آن شرکت های پادتن علم و پادتن گستر ایثار می باشد.

با توجه به مواردی چون نیاز کشور و عدم تولید به اندازه کشور،کمک به جامعه پزشکی و امکان صادرات این محصول در صورت رعایت استاندارد های جهانی و نرخ بازده داخلی میتوان طرح را به عنوان فرصت سرمایه گذاری ارزشمند معرفی نمود.


کیت های ایده پارت (VIP)